Menu


กระทรวงมหาดไทย แจ้ง การตรวจสอบการดำเนินงาน เรื่อง การจัดทำและการบริหารสัญญาของหน่วยงานของรัฐ  โดยกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารสัญญาของ อปท. ดังนี้
1 การบันทึกสภาพการปฏิบัติงาน
2 เก็บเอกสารสัญญาไว้เพื่อการตรวจสอบ และให้หัวหน้า จนท.พัสดุควบคุมการจัดเก็บเอกสาร
3 การตรวจสอบกลุ่มตัวอย่าง ให้กรรมการตรวจรับฯ ตรวจเฉพาะความถูกต้อง ส่วนการตรวจความครบถ้วน ให้ตรวจพัสดุทั้งหมดที่ผู้ขายส่งมอบในครั้งนั้น
4 ให้ อปท. จัดให้มีการบันทึกรายงานกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และจัดให้เก็บให้เป็นระบบ   ..
ดูรายละเอียด หนังสือราชการ
  

Advertisement

0 comments:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาศึกษารายละเอียดข้อกฎหมายก่อนสอบถาม และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม

 
Top