Menu


ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 โดยเป็นเอกสารข้อกฎหมายที่รวมระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯ ทั้ง 3 ฉบับ เรียงตามข้อของระเบียบฯ เพื่อให้ง่ายต่อการศึกษาหรือการอ้างอิงข้อกฎหมาย ดูรายละเอียด

Advertisement

0 comments:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาศึกษารายละเอียดข้อกฎหมายก่อนสอบถาม และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม

 
Top