Menu


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้ง หนังสือ มท 0809.2/ว1058 ลว 30 พ.ค. 2560 เรื่อง การจัดอบรมเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกของพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือปฏิบัติ และพิจารณาอย่างรอบคอบในการอนุญาตให้ข้าราชหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรมและการอนุมัติค่าใช้จ่ายสำหรับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกหรือการคัดเลือกสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งถือเป็นเรื่องประโยชน์ส่วนตนจึงไม่สามารถเบิกจ่ายตามระเบียบได้  ดูรายละเอียดเอกสาร

Advertisement

0 comments:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาศึกษารายละเอียดข้อกฎหมายก่อนสอบถาม และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม

 
Top