Menu


หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ขอความร่วมมือตรวจสอบการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยกระทรวงการคลังขอความร่วมมือส่วนราชการต่างๆ ตรวจสอบการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการในสังกัดให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง หากมีเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการรายใด ใช้สิทธิไม่ถูกต้อง ให้ส่วนราชการต้นสังกัดชะลอการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของราชการผู้นั้นไว้ก่อน แล้วดำเนินการตรวจสอบการใช้สิทธิอีกครั้ง ก่อนที่อนุมัติให้เบิกเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการในเดือนถัดไป และในกรณีที่มีการตรวจสอบพบว่า เบิกค่าเช่าบ้านไม่ถูกต้อง ให้ส่วนราชการระงับการเบิกจ่าย และเรียกเงินค่าเช่าบ้านราชการคืน ...
ดูรายละเอียด หนังสือราชการ
  

Advertisement

0 comments:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาศึกษารายละเอียดข้อกฎหมายก่อนสอบถาม และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม

 
Top