Menu








หนังสือสำนักงาน กถ ที่ มท 0809.3/ว2482 ลว. 13 พ.ย. 2558 เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาล เรียน ประธาน ก.ท.จ. ทุกจังหวัด  ด้วย ก.ท.จ. ต่าง ๆ ได้หารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งของพนักงานเทศบาลกรณีหัวหน้าส่วนราชการ (เดิม) รักษาราชการแทน/รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับการปรับปรุงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นตามโครงสร้างส่วนราชการใหม่ เนื่องจากการปรับขนาดเทศบาล หรือยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลว่าจะมีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งหรือไม่ ...  
ดูรายละเอียด หนังสือราชการ

Advertisement

1 comments:

กรุณาศึกษารายละเอียดข้อกฎหมายก่อนสอบถาม และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม

 
Top