Menu

หนังสือด่วนที่สุด สำนักงาน ก.จ.,ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง การจัดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ประเภทตำแหน่ง (ระบบแท่ง) เรียน ประธาน ก.จ.จ.,ก.ท.จ., และ ก.อบต.จังหวัด และ ก.เมืองพัทยา ทุกจังหวัด ด้วย คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล ในการประชุมครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ได้กำหนดประกาศ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตำแหน่ง และมาตรฐานของตำแหน่ง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2558 ...  
ดูรายละเอียด หนังสือราชการ

Advertisement

0 comments:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาศึกษารายละเอียดข้อกฎหมายก่อนสอบถาม และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม

 
Top