Menu


สำนักงาน ก.จ. และ ก.อบต. แจ้ง เรื่อง หารือการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด กรณีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้มีมติเกี่ยวกับการยกเว้นคุณสมบัติการศึกษา ในกรณีที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. ได้ยกเว้นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตำแหน่งใดแล้ว ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับการยกเว้นคุณวุฒิการศึกษาตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ ก.จ.  ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดเช่นเดียวกัน ..
ดูรายละเอียด หนังสือราชการ
  

Advertisement

0 comments:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาศึกษารายละเอียดข้อกฎหมายก่อนสอบถาม และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม

 
Top