Menu


หนังสือ มท 0809.2/ว137 ลว 30 ธ.ค. 2558 เรื่อง แนวทางการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง) ตามที่ ก. กลาง ได้มีมติเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ จะมีผลกระทบกับแผนอัตรากำลัง 3 ปี จึง แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการดังนี้
1 เมื่อคณะกรรมการข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเห็นชอบบัญชีการจัดตำแหน่งแล้ว ให้ถือว่าเป็นการเห็นชอบปรับปรุงแผ่นอัตรากำลัง โดยให้ อปท จัดทำประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ฉบับปรับปรุงต่อไป
2 รายการที่ต้องแก้ไขประกาศ ให้แก้ไขปรับปรุง โครงสร้างส่วนราชการ ประเภท และระดับตำแหน่งให้ถูกต้อง ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559 ยกเว้นกรณีบทเฉพาะกาล
3 เลขที่ตำแหน่งในแผนอัตรากำลัง 3 ปี ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 52 ลว 13 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง การจัดตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นฯ 
4 ตำแหน่งประเภททั่วไปและวิชาการให้กำหนดเป็นระดับขยายในตำแหน่งแรกบรรจุ และเหนือขึ้นไปอีก 1 ระดับ
5. ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นให้กำหนดระดับเพียงระดับเดียว โดยอาจปรับเป็นระดับสูงขึ้นตามเงื่อนไขที่กำหนด
6. ตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นให้กำหนดระดับเพียงระดับเดียว โดยอาจปรับเป็นระดับสูงขึ้นตามเงื่อนไขที่กำหนด
7. การคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลในแผนอัตรากำลัง 3 ปี
8. กรณีลูกจ้างประจำที่มีลักษณะงานเหมือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้กำหนดชื่อสอดคล้องตาม ประกาศ ก.กลาง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2558 ลว. 4 กันยายน 2558 ด้วย
9. กรณีพนักงานจ้าง ที่มีตำแหน่งว่าง ให้กำหนดชื่อสอดคล้องตาม ประกาศ ก.กลาง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2558 ลว. 4 กันยายน 2558 ด้วย
10. กรณีผู้ดำรงตำแหน่งและสายงานบริหาร ที่ ก.ท. (เดิม) กำหนด ได้แก่ เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง ให้จัดผู้นั้นลงในประเภททั่วไป ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 61 ลว 19 ธันวาคม 2558 
11. ในกรณีการจัดตำแหน่งประสบปัญหา ที่ไม่อาจดำเนินการได้ ให้กำหนดตำแหน่งรองรับเป็นการเฉพาะราย และรายงานสภาพปัญหาและข้อเท็จจริง ก. กลาง โดยเร็ว 
ดูรายละเอียด หนังสือราชการ
  

Advertisement

1 comments:

กรุณาศึกษารายละเอียดข้อกฎหมายก่อนสอบถาม และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม

 
Top