Menu


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ อปท. ตามที่จังหวัดหลายแห่งหารือเกี่ยวกับแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ว่าพิจารณาตามภาระค่าใช้จ่ายรับจริง - จ่ายจริง หรือตามประมาณการค่าใช้จ่ายในงบประมาณรายจ่ายและแผนอัตรากำลัง 3 ปี  ...
ดูรายละเอียด หนังสือราชการ
  

Advertisement

0 comments:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาศึกษารายละเอียดข้อกฎหมายก่อนสอบถาม และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม

 
Top