Menu


ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 มีรายละเอียด เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับที่มีคำสั่งไม่ให้เปิดเผยและอยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลหน่วยงานของรัฐ มีชั้นความลับเป็น ลับ ลับมาก ลับที่สุด คำนึงถึงการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐและประโยชน์แห่งรัฐประกอบกัน และได้กำหนดให้มีแบบเอกสาร (ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดแบบเอกสารตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความรับของทางราชการ พ.ศ. 2544)...
ดูรายละเอียด หนังสือราชการ
  

Advertisement

0 comments:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาศึกษารายละเอียดข้อกฎหมายก่อนสอบถาม และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม

 
Top