Menu


กระทรวงมหาดไทยแจ้ง การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุ โดยยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม...  เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของ อปท.เป็นโดยความรวดเร็ว คล่องตัวมากยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาลระยะสั้น รวมทั้งเป็นมาตรฐานเดียวกันกับส่วนราชการ ให้ขยายไปถึง
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 ได้กำหนดวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง

- วิธีตกลงราคา  ครั้งหนึ่งไม่เกิน       500,0000   บาท
- วิธีสอบราคา  ครั้งหนึ่งเกิน       500,0000   บาท  แต่ไม่เกิน 2,000,000   บาท
- วิธีพิเศษ ครั้งหนึ่งเกิน       500,0000   บาท ให้ทำเฉพาะ ตามระเบียบพัสดุฯ ข้อ 17,18

ดูรายละเอียด หนังสือราชการ


  

Advertisement

0 comments:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาศึกษารายละเอียดข้อกฎหมายก่อนสอบถาม และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม

 
Top