Menu


รายงานผลการศึกษา เรื่อง การกล่าวหา การชี้มูลความผิด ข้อทักท้วงและพฤติกรรมการกระทำความผิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย สำนักกฎหมายระเบียบท้องถิ่น และ กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
โดย มีขอบเขตการศึกษาข้อมูลจาก
1 ปปช. ตั้งแต่ 31 ต.ค. 2549 - 1 ก.ย. 2558 
2 สำนักกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น กรณี สตง ชี้มูลความผิด ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2557 - 31 มี.ค. 2559
3 กองตรวจสอบระบบการเงิน และ สตง. กรณีข้อบกพร่อง ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2557 - 30 ก.ย. 2558
ดูรายละเอียดเอกสารที่มาของข้อมูล สำนักกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  

Advertisement

0 comments:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาศึกษารายละเอียดข้อกฎหมายก่อนสอบถาม และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม

 
Top