Menu
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้ง ดำเนินการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้รับทราบข่าวจากสื่อมวลชน นมโรงเรียนซึ่งสนับสนุนโดยรัฐบาลไปวางขายในประเทศเพื่อนบ้าน จึงพิจารณาแล้วเห็นว่า ให้จังหวัดกำชับ อปท. จัดซื้อ ตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ มท 0893.4/ว950  ลว 17 พ.ค. 2559  พร้อมกำหนดมาตรการสอดส่องดูแลไม่ให้นำนมโรงเรียนไปจำหน่าย 


ดูรายละเอียดหนังสือราชการ

Advertisement

0 comments:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาศึกษารายละเอียดข้อกฎหมายก่อนสอบถาม และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม

 
Top