Menu


กระทรวงมหาดไทยแจ้ง แนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เมื่อ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2559 "จังหวัดสะอาด" โดยให้ศึกษาเอกสารแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ใช้หลัก 3Rs และหลักประชารัฐ  แต่งตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัด อำเภอ อปท. จัดประชุมมอบนโยบายด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" เพื่อขยาย สู่ อำเภอ อปท หมู่บ้าน / ชุมชน  จัดทำแผนปฏิบัติการจังหวัด  จัดทำ MOU จังหวัด อปท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย รายละเอียดเอกสาร

Advertisement

0 comments:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาศึกษารายละเอียดข้อกฎหมายก่อนสอบถาม และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม

 
Top