Menu


กระทรวงมหาดไทยแจ้งการบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เพื่อควบคุมความมั่นคงแข็งแรงความปลอดภัยของอาคาร การป้องกันภยันอันตราย อุบัติภัย อัคคีภัย และคุ้มครองรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน.... ดูรายละเอียดเอกสาร

Advertisement

0 comments:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาศึกษารายละเอียดข้อกฎหมายก่อนสอบถาม และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม

 
Top