Menu


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้ง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองกรณีผู้ประสบภัยหรือเจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินร้องขอหลักฐานเพื่อรับการสงเคราะห์หรือบริการอื่นใด พ.ศ.2552 และประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเรื่องแบบหนังสือรับรองผู้ประสบภัย ลงวันที่ 21 เม.ย. 2553 ดูรายละเอียดเอกสาร

Advertisement

0 comments:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาศึกษารายละเอียดข้อกฎหมายก่อนสอบถาม และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม

 
Top