Menu


กระทรวงมหาดไทยแจ้ง การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ พ.ศ. 2554 เพื่อให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และสงขลาในอำเภอบางส่วน ซึ่งเป็นพื้นที่พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ สามารถจัดซื้อจัดจ้างมีความรวดเร็วคล่องตัว มีความสอดคล้องนโยบายของรัฐ จึงได้ขยายการปฎิบัติตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ พ.ศ. 2554  จนกว่า พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ใช้บังคับ (มีผลบังคับ 180 วันนับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 จะเริ่มบังคับใช้ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560) ดูรายละเอียดเอกสาร

Advertisement

0 comments:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาศึกษารายละเอียดข้อกฎหมายก่อนสอบถาม และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม

 
Top