Menu


หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
1 มท 0808.2/ว2536 ลว 16 พ.ย. 2560 เรื่อง แจ้งประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
2 ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลว 19 ตุลาคม 2560
3 แนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตุลาคม 2560
4 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้าง ทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ตุลาคม 2560
5 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างอาคาร ตุลาคม 2560
6 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างชลประทาน ตุลาคม 2560


Advertisement

0 comments:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาศึกษารายละเอียดข้อกฎหมายก่อนสอบถาม และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม

 
Top