Menu


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งหนังสือ ด่วนที่สุด มท 0810.5/ว109 ลว 15 ม.ค. 2561 เรื่อง แนวทางการดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขเพิ่มเติม  เพื่อพิจารณาดำเนินการดังนี้
1 กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และจัดทำข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณฯ เรียบร้อยแล้ว และได้รับการสนับสนุนงบประมาณในรายการที่ไม่ได้ปรากฎ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และใน ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณฯ ให้พิจาณาดังนี้
1.2 โครงการที่เพิ่มขึ้นให้บรรจุในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณฯ พ.ศ. 2561 และใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นแนวทาง โดยกรณี อปท.มิได้ตั้งงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน ให้คณะกรรมการชุมชน/หมู่บ้าน เพื่อจัดทำโครงการ ฯ ให้พิจารณาโอนงบประมาณที่เหลือจ่ายจากการก่อหนี้หรือโครงการไม่มีความจำเป็นต้องตัั้งจ่ายมาตั้งเป็นรายการใหม่ในหมวดเงินอุดหนุนโดยถือปฎิบัติตามระเบียบ มท. ว่าด้วยวิธีงบประมาณ ของ อปท. พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 26 และข้อ 27
2 การดำเนินโครงการ
2.1 ให้คณะกรรมกาารชุมชน/หมู่บ้าน จัดทำประชาคม เพื่อให้ได้มติที่ประชุมว่าใน ชุมชน/หมู่บ้าน จะเลือกทำโครงการใดบ้าง หมู่บ้านละ 3 โครงการ วงเงิน 20,000 บาท
2.2 กรณีชุมชน/หมู่บ้าน ไม่ขอรับงบประมาณ ให้ทำหนังสือแจ้ง อปท.พร้อมแนบมติที่ประชุมว่าไม่ประสงค์ของรับงบประมาณ
2.3 คณะกรรมการชุมชน/หมู่บ้าน ขอรับงบตามระเบียบ มท. ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ. 2559
2.4 อปท.โอนงบประมาณให้แก่คณะกรรมการชุมชน/หมู่บ้าน ผ่านบัญชีที่คณะกรรมชุมชน/หมู่บ้าน ที่มีอยู่แล้ว หรือเปิดใหม่ตามสมควร
2.5 กรณีที่ชุมชน/หมู่บ้าน พื้นที่ อปท.เดียวกัน มีการดำเนินโครงการที่เหมือนกัน อาจพิจารณาดำเนินการบูรณาการร่วมกันได้ แต่ต้องมีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการฯ ให้เป็นมติว่าโครงการเหมือนกัน ชุมชน/หมู่บ้าน จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในเรื่องใด เพื่อความถูกต้องของการเบิกจ่ายงบประมาณ


Advertisement

2 comments:


  1. กฎหมายสาธารณสุขมีผลต่อสิทธิเสรีภาพและกฎหมายป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ โดยเฉพาะในส่วนอำนาจท้องถิ่นเคยมีคำสั่งศาลปกครองให้ยกเลิกแล้ว จึงควรมีผู้แทนด้านสวัสดิภาพสัตว์ในคณะกรรมการด้วยเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งในสังคม

    ตอบลบ
  2. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

    ตอบลบ

กรุณาศึกษารายละเอียดข้อกฎหมายก่อนสอบถาม และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม

 
Top