Menu


3 comments:

  1. ทางเรากำลังรวบรวมข้อกฎหมายอำนาจหน้าที่และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อปท.ให้ครอบคลุมและเป็นปัจจุบัน

    ตอบลบ
  2. กรณี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๒๕๘๙ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๔๗ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินในการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๒ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ให้เบิกค่าใช้จ่ายได้ ตามข้อ ๒.๔ ค่าอาหารทำการนอกเวลาของเจ้าหน้าที่ โดยให้ปฏิบัติตามระเบียบการจ่ายเงินค่าอาหารทำการนอกเวลา
    คำถาม
    - การเบิกค่าใช้จ่าย ตามข้อ ๒.๔ ค่าอาหารทำการนอกเวลาของเจ้าหน้าที่นั้น ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ เนื่องจากไม่มีระเบียบการจ่ายเงินค่าอาหารทำการนอกเวลาใช่หรือไม่

    ตอบลบ

กรุณาศึกษารายละเอียดข้อกฎหมายก่อนสอบถาม และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม

 
Top