Menu


2 comments:

  1. ควรมีระเบียบชัดเจนว่าการตั้งงบอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด ควรตั้งไว้กี่เปอร์เซ็น เรื่องเศรษฐกิจท้องถิ่นควรจะตั้งมากกว่าส่วนื่น และงบเหลือจ่ายควรจะเป็นงบสะสมเพื่อกลุ่มวิสาหกิจต่าง ๆ จะได้ทำแผนงานดครงการ เรื่องการเกษตรไปใช้ได้ตลอดปี เพราะแต่ละกลุ่มจดทะเบียนและทำกิจกรรมยังไม่ครบปีเมื่อครบปีควรจะได้รังเงินอุตหนุน
    ไไม่ควรกำหนดระยะเวลาทำกิจกรรมของกลุ่มอาชีพ ๑ ปีจึงมีสิทธิได้รับเงินอุดหนุน ควรเน้นเป็นรูปธรรมของกิจกรรมมากกว่าเน้นระยะเวลาประกอบกิจการ

    ตอบลบ
  2. ควรมีงบอุดหนุนเพื่อการประชุมจัดตั้งตามแผนงานที่กลุ่ม หรือเครือข่ายเสนอเพื่อการจัดระเบียบฐานการผลิตในท้องถิ่น และขึ้นทะเบีบยตาม พระราชบัญญัติที่กฏหมายให้อำนาจไว้

    ตอบลบ

กรุณาศึกษารายละเอียดข้อกฎหมายก่อนสอบถาม และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม

 
Top