Menu
หนังสือราชการ สำนักงาน ก.อบต. โดยสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ส่วนมาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรียน ประธาน ก.อบต.จังหวัด ทุกจังหวัด (ยกเว้น จังหวัดพระนครศรีอยุทธา จังหวัดตราด จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดเชียงใหม่) เรื่อง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ด้วย กรณีปรากฎข้อหารือแนวปฏิบัติกรณีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ตามนัยประกาศ คสช. ที่ 85/2557...  
ดูรายละเอียด หนังสือราชการ

Advertisement

0 comments:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาศึกษารายละเอียดข้อกฎหมายก่อนสอบถาม และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม

 
Top