Menu


กระทรวงมหาดไทยแจ้ง ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันและแนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 21) พ.ศ.2558  เนื่องจาก พรบ.แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทยจึงได้กำหนดตัวอย่างหนังสือค้ำประกันขึ้นมาใหม่
...
ดูรายละเอียด หนังสือราชการ


  

Advertisement

0 comments:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาศึกษารายละเอียดข้อกฎหมายก่อนสอบถาม และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม

 
Top