Menu


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  ตามหนังสือ มท 0892.4/ว314 ลว 11 ก.พ. 2559 ขอความร่วมมือจังหวัดให้ดำเนินการดังนี้
1 แจ้ง อปท. นำบันทึกการรับคำขอรับบริการจาก อปท หนังสือคืนคำขอพร้อมเอกสารคืน หนังสือแจ้งเหตุแห่งความล่าช้า
2 แจ้ง อปท. ยกเลิกแบบฟอร์มเดิม
3 แจ้ง อปท. สรุปผลการดำเนินงาน ทุกวันที่ 15 ของเดือน เริ่มรายงาน 15 มี.ค. 2559 ...
ดูรายละเอียด หนังสือราชการ


  

Advertisement

0 comments:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาศึกษารายละเอียดข้อกฎหมายก่อนสอบถาม และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม

 
Top